Etický kodex

Profesionalita

OMEGA Rectuitment & Selection vykonává své činnosti způsobem, který je v souladu s příznivým vnímáním naší profese.

Integrita

OMEGA Rectuitment & Selection vykonává svou činnost čestně a vyhýbá se jednání, které je klamavé nebo zavádějící.

Kompetence

OMEGA Rectuitment & Selection vykonává všechny přijaté úkoly kompetentně, s odpovídajícím stupňem znalosti, pečlivosti a naléhavosti.

Objektivita

OMEGA Rectuitment & Selection vykonává objektivní a nestranná hodnocení v celém průběhu plnění zadaného úkolu, přičemž patřičně zohledňuje všechna relevantní fakta.

Přesnost

OMEGA Rectuitment & Selection usiluje o přesnost a správnost ve veškeré komunikaci s klienty a kandidáty a podněcuje je k výměně relevantních a přesných informací.

Střet zájmů

OMEGA Rectuitment & Selection aktivně předchází střetu zájmů a případně je řeší dodatkem ke smlouvě.

Důvěrnost

OMEGA Rectuitment & Selection striktně respektuje důvěrnost informací, které jí byly svěřeny klienty a kandidáty.

Loajalita

OMEGA Rectuitment & Selection je loajální při poskytování služeb a hájí zájmy svých klientů při plnění úkolů.

Off-limits

OMEGA Rectuitment & Selection nekontaktuje po dobu 6 měsíců po ukončení posledního projektu zaměstnance svých klientů s pracovními nabídkami.

Rovné příležitosti

OMEGA Rectuitment & Selection podporuje rovné příležitosti v zaměstnání a přistupuje objektivně k vyhodnocení všech kvalifikovaných uchazečů.

Veřejný zájem

OMEGA Rectuitment & Selection vykonává svou činnost v souladu s veřejným zájmem.

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice