GDPR

OMEGA Recruitment je součástí ALPHA SEARCH s.r.o..

--

SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti ALPHA SEARCH s.r.o., IČO: 28972031, se sídlem Praha 6, Tibetská 806/4, PSČ 160 00, sp. zn. C 156899 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce"). Osobní údaje poskytujete správci za účelem provozování činnosti směřující k získání pracovních nabídek pro Vaši osobu. Zejména rovněž souhlasíte s tím, že v rámci účelu dle předchozí věty je Správce oprávněn (a) zaslat Vaše CV osobě poptávající pracovní pozici (zejm. zaměstnavatel) odpovídající Vašemu profesnímu profilu a zároveň (b) kontaktovat Vás s nabídkou pracovní pozice, která by dle jeho uvážení mohla být pro Vaši osobu zajímavá.
Osobní údaje o Vaší osobě budou Správcem zpracovávány až do odvolání Vašeho souhlasu nejdéle však po dobu 10ti let od udělení tohoto souhlasu. Délka doby poskytnutí osobních údajů vychází zejména ze skutečnosti, že cílem poskytování služeb souvisejících s nabídkou pracovních pozic je mj. snaha o průběžné zlepšování pracovních podmínek osob prostřednictvím zasílání pracovních nabídek.
Zpracovávané osobní údaje: (1) jméno a příjmení, fotografie, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly, (2) informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků hledané práce a dalších položek, které se do životopisu obvykle uvádějí (např. certifikáty, kurzy, školení osobní zájmy).
Správce Vás tímto informuje, že máte právo:
- na přístup k osobním údajům,
- na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
- na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
- na přenositelnost údajů,
- vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
- obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě Vašeho zájmu o jakékoli další informace týkající se zpracování osobních údajů Správcem, se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mail gdpr@omegarecruitment.cz.

--

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE

Společnosti ALPHA SEARCH s.r.o., IČO: 28972031, se sídlem Praha 6, Tibetská 806/4, PSČ 160 00, sp. zn. C 156899 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce"), získává osobní údaje od uchazečů o práci (dále jen „Kandidát") prostřednictvím zasílaných profesních životopisů, sociálních sítí a pracovních portálů (dále jen „CV").

Správce je obchodní společností, která se zabývá mj. aktivním vyhledáváním pracovních pozic pro Kandidáty, kterými jsou fyzické osoby hledající pracovní zařazení. Správce vyhledává pracovní pozice nejen pro Kandidáty, kteří pracovní pozici vůbec nemají, ale rovněž průběžně monitoruje trh práce s cílem vyhledat pro Kandidáty, kteří pracovně zařazeni jsou, volné pracovní pozice, které by mohly vést k profesnímu rozvoji a zlepšení pracovních podmínek Kandidátů.

II. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává zejména následující osobní údaje o Kandidátech:

1. jméno a příjmení, fotografie, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly,
2. informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků hledané práce a dalších položek, které se do životopisu obvykle uvádějí (např. certifikáty, kurzy, školení osobní zájmy).
Vzhledem k tomu, že CV jednotlivých Kandidátů nejsou co do své struktury a obsahu jednotná a je na vlastním uvážení Kandidáta, jaké osobní údaje ve svém CV uvede, nelze předem taxativně stanovit úplný seznam údajů zpracovávaných údajů.

III. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem provozování činnosti směřující k získání pracovních nabídek pro Kandidáta. Zejména v rámci účelu dle předchozí věty je Správce oprávněn (a) zaslat osobní údaje osobě poptávající pracovní pozici (zejm. zaměstnavatel) odpovídající profesnímu profilu Kandidáta a zároveň (b) kontaktovat Kandidáta s nabídkou pracovní pozice, která by dle jeho uvážení mohla být pro osobu Kandidáta zajímavá.

Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Správci udělil Kandidát a dále v souvislosti s plněním právních povinností Správce, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Správce dle platných právních předpisů, nebo pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob. Oprávněnými zájmy můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Kandidát má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat na této e-mailové adrese gdpr@omegarecruitment.cz, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

IV. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje o Kandidátech za účelem definovaným v předchozím odstavci a k naplňování tohoto účelu.

V rámci naplňování účelu zpracování je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a na nezbytnou dobu. Se zpracovateli osobních údajů má Správce uzavřen smluvní vztah, v němž Správce zavazuje Zpracovatele k zabezpečení osobních údajů, jakož i k tomu, aby nebyly osobní údaje využívány v rozporu s účelem jejich zpracování.

Správce zavazuje subjekty, kterým jsou dle předchozího odstavce poskytovány osobní údaje o Kandidátech za účelem nabídky práce Kandidátovi, aby tyto osobní údaje uchovávaly pouze po dobu nezbytnou, tedy do doby, než bude ukončeno výběrové řízení na pozici poptávaného kandidáta.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které s osobními údaji kandidátů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Správce přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

VI. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kandidát má mimo výše uvedené následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům
Kandidát má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

a) získat potvrzení, zda Správce zpracovává osobní údaje či nikoli,
b) získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Kandidáta nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Kandidáta, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
c) získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Kandidát má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Správce zpracovávat. Kandidát má rovněž povinnost oznamovat Správci změny svých osobních údajů.

3. Právo na výmaz
Kandidát má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže důvody stanovené právním předpisem pro zpracování těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování
Kandidát má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud: i) Kandidát popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a Kandidát odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kandidát je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) Kandidát vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody Kandidáta.

5. Právo na přenositelnost osobních údajů
Kandidát má právo vyžádat si od Správce osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kandidát má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Kandidáta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Kandidát má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Kandidáta.

8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Kandidát má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. POVĚŘENEC

V případě zájmu o jakékoli další informace týkající se zpracování osobních údajů Správcem nebo v případě, že chce Kandidát uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů, má Kandidát možnost se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: gdpr@omegarecruitment.cz.

Volné pozice

Konzultant IT Architektura


Security Consultant


Senior Test Analyst


QA Tools and Process Manager


Všechny volné pozice